Ontwerp

U kunt bij ons terecht met zowel kleine- als grote ontwerpopgaven. Beide pakken we met evenveel  gedrevenheid als plezier aan. We vertalen uw wensen, eisen, visie en dromen. Samen zoeken we naar de beste oplossing. Binnen de gekozen richting werken we het plan zorgvuldig uit passend binnen de afgesproken kaders, daarbij verliezen wij de kosten en haalbaarheid nooit uit het oog.

STAP 1 – ORIËNTEREND GESPREK

Ieder project begint met een vrijblijvend en oriënterend gesprek. Opdrachtgever en architect maken kennis met elkaar. Uw wensen, ideeën en esthetische voorkeur worden besproken en het programma van eisen (PvE) wordt vastgesteld. Aan de hand van dit overzicht zullen de door u gewenste fasen worden vastgesteld en de algemene voorwaarden worden besproken. Ook zaken als het budget, de investeringskosten en de bouwkosten komen aan bod.

STAP 2 – VOORBEREIDING

De randvoorwaarden waarbinnen het project ontwikkeld dient te worden, worden inzichtelijk gemaakt. Hoe lopen de kadastrale grenzen? Wat is er mogelijk met het omgevingsvergunningsvrije bouwen? Wat is er mogelijk binnen het bestemmingsplan? Hoe zit het met het beleid van de gemeente? Wat staat er in de welstandsnota? De architect verzamelt de Informatie waarmee deze vragen beantwoord kunnen worden.

STAP 3 – VASTLEGGEN BESTAANDE TOESTAND (BIJ VERBOUW)

Op locatie zullen foto’s gemaakt worden. Indien u (nog) geen tekeningen van de bestaande toestand heeft, zullen deze worden opgevraagd bij de gemeente of het  provinciaal archief. Ter plaatse zal de architect aanvullende metingen verrichten  ter  controle en/of aanvulling van de tekeningen van de bestaande  toestand.  Vervolgens zullen de plattegronden, aanzichten en doorsneden van de bestaande situatie worden vastgelegd op tekening. Deze tekening zal de onderlegger zijn voor de uitwerking van het ontwerp en zal later in het proces ook dienen als één van de indieningsvereisten voor  de vergunningaanvraag.

STAP 4 – SCHETSONTWERP (SO)

Nu  de bestaande situatie is  vastgelegd, de  esthetische en regelgevingtechnische randvoorwaarden bekend zijn en ook de projectuitgangspunten voldoende zijn gedefinieerd, kan worden begonnen met de eerste stap van de zogenaamde ontwerpfasen, namelijk het schetsontwerp. Het schetsontwerp zal de ruimtelijke en functionele opzet van het toekomstige bouwwerk inzichtelijk maken. Aan het eind van deze fase zal het schetsontwerp aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Bij kleinere projecten kan de schetsontwerpfase eventueel direct gecombineerd worden met de volgende fase: het voorontwerp.

STAP 5 – VOORLOPIG ONTWERP (VO)

Tijdens de fase van het schetsontwerp stonden het programma en de functionele indeling centraal. Gedurende de fase van het definitief ontwerp ligt de nadruk op de vormgeving. Aan de hand van 3D-visualisaties zal de architectonische verschijningsvorm van het exterieur en het interieur worden ontworpen en inzichtelijk gemaakt.  Eigenlijk is dit de spannendste fase van het ontwerpproces. Aan het eind van deze fase wordt het voorontwerp aan u gepresenteerd en krijgt u een eerste indruk hoe het echt gaat worden.

STAP 6 – DEFINITIEF ONTWERP (DO)

Lag tijdens de voorgaande fasen de nadruk nog op de ruimtelijke indeling en de vorm, nu speelt de materialisatie een centrale rol. De  architectonische verschijningsvorm van het gebouw zal worden vastgelegd. Dit laatste gebeurt zowel op het niveau van het totaalaanzicht als het detail en zowel op het niveau van het exterieur als het interieur. Indien u dat wenst kan er nu ook een elementenbegroting  worden opgesteld. Deze zogenaamde  DO-begroting geeft een realistische benadering van de bouwkosten van het project en biedt de mogelijkheid om het ontwerp aan te passen aan uw budget, alvorens de omgevingsvergunning aan te vragen en te beginnen met de verdere technische uitwerking. Toe te passen materialen, afwerkingen en kleuren, worden vastgesteld in een materialen- en kleurenstaat. De fase eindigt met de presentatie van het definitief ontwerp. Uw op- en/of aanmerkingen zullen worden meegenomen naar de volgende fase.

STAP 7 – BOUWVERGUNNING

Indien een omgevingsvergunning (bouwvergunning) noodzakelijk is  zal het definitief ontwerp geschikt gemaakt worden voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. De tekeningen zullen worden aangevuld met de voor de aanvraag noodzakelijke indieningsvereisten. Zo bepaalt de architect bijvoorbeeld de gebruiksoppervlakten volgens  de vigente NEN-norm  en verzorgt hij de ventilatieberekeningen. Ook zullen de nodige installatietechnische zaken door de architect op tekening vastgelegd worden. Ten slotte zal de omgevingsvergunning door de architect worden aangevraagd.

STAP 8 – AANBESTEDING

Het definitief ontwerp is gereed en de vergunning is aangevraagd en ligt ter beoordeling bij de gemeente.  Gedurende deze fase worden alle voor de bouwvoorbereiding noodzakelijke gegevens vastgelegd en wordn voor de aanbesteding en uitvoering noodzakelijke extra details  en tekeningen gemaakt (Kozijntekeningen, plafond- en vloerenplan etc.). Het technisch ontwerp zal worden aangevuld met een werkomschrijving of bestek en een gedetailleerde materiaal- en kleurenstaat. De stukken samen, zullen tijdens de volgende fase worden gebruikt als contractstukken voor de aanbesteding. Gedurende de uitvoeringsfase zullen de tekeningen en bestek het ijkpunt zijn voor de controle van meer- en minderwerk.