Scholen

Onderwijsconcepten en visie ontwikkelen zich, daarnaast hebben schoolbesturen te maken met hoge exploitatielasten en is het binnenklimaat vaak ondermaats. Kuiper Van Tuinen architecten heeft jarenlange ervaring met het ontwerpen, bouwen en renoveren van scholen.

Scholen lopen vooral tegen de volgende zaken aan is onze ervaring:

  • Hoge exploitatielasten
  • Ondermaats binnenklimaat (tocht, licht, ventilatie en geluid)
  • Teruglopende leerlingenaantal en leegstand
  • Veranderende onderwijsvisie

Door een integrale benadering kunnen wij samen met u met een haalbare oplossing komen waardoor een school op een duurzame wijze gerenoveerd kan worden. Met als resultaat een plezierige, aantrekkelijke, concurrerende en gezonde school tegen lagere energie- en onderhoudslasten.

Beheersing exploitatielasten

Het energieverbruik is de laatste jaren flink gestegen. De toename van computers en apparaten in combinatie met veelal verouderde gebouwen met overjarige CV-ketels, verwarming en verlichting is het energieverbruik hoog. De kosten lopen op en binnen de lumpsum-bekostiging van scholen blijft er steeds minder geld over voor onderwijs. Op basis van diverse rapportages over het onderwijshuisvesting blijkt een gemiddelde energiebesparing van 20 tot 30% mogelijk. Mede hierdoor wordt het belangrijk een beeld te krijgen van de mogelijkheden om te besparen op de exploitatiekosten, dit gecombineerd met een goede Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP).

Ook van invloed op de exploitatie is krimp veroorzaakt door teruglopend kindertal versterkt door eventuele veranderende beleidsmaatregelen en/of een onaantrekkelijk schoolgebouw. Daardoor wordt het nog moelijker scholen in stand te houden en komt de kwaliteit nog verder onder druk te staan.

Veranderende onderwijsvisie

De ontwikkelingen in het onderwijs gaan snel. Veel bestaande schoolgebouwen zijn door hun opzet minder geschikt voor nieuwe onderwijsvormen, waarbij ook de rol van ICT steeds groter wordt. Dit vraagt om een meer flexibele opzet van onderwijsruimten waarbij naast lokalen, leerpleinen en concentratieplekken ontstaan. Op hetzelfde moment kan dan klassikaal onderwijs worden gegeven waarbij een andere groep werkt aan een zelfstandig opdracht.

Een nieuwe onderwijsvisie vraagt om een meer flexibel en multifunctioneel gebouw waarbij ruimtes op verschillende wijze gebruikt kunnen worden. Ook de inrichting, beleving en ICT speelt een belangrijke rol. De traditionele school met een gang en klaslokaal staat ter discussie en is aan vernieuwing toe. De school moet het kind ruimte bieden om zich maximaal te ontplooien, te spelen en te leren.

Leegstand en samenwerking

Als gevolg van vergrijzing en de toenemende rol van ICT bestaat er een risico op leegstand terwijl u minder inkomsten heeft en de exploitatielasten met betrekking tot energie, onderhoud en schoonmaak vrijwel gelijk blijven. Door het opnemen van buurt gerelateerde functies kan er toch een sluitend exploitatie ontstaan. Met een analyse van de buurt kunnen er functies die het onderwijs kunnen ondersteunen en versterken zoals kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, praktijkruimte etc.. Op deze manier ontstaat een brede buurtschool met een verdienmodel en een sterke verankering in de wijk.

Om u als schoolbestuur te ondersteunen bij het verbeteren van de huisvesting en exploitatie heeft Kuper Van Tuinen de volgende aanpak:

  • Stap 1: quick scan verbeterpunten
  • Stap 2: afstemmen punten op ambitie en financiĆ«n
  • Stap 3: uitwerking concreet plan

Stap 1

Door middel van een kosteloos en vrijblijvend gesprek met u en de gebruikers van de school worden de grootste probleempunten van de school in kaart gebracht. Op basis van een rondgang en analyse van de exploitatielasten (energie, onderhoudsplan, schoonmaak, gebruikerservaring) brengen we de verbeterpunten op het gebied van gebruik, binnenmilieu en energie in kaart.

Stap 2

We bespreken de mogelijkheden ten aanzien van het verlagen van de exploitatielasten opbasisi van de quick scan. De punten die met voorrang moeten worden aangepakt en welke verbeterpunten kunnen daarna worden aangepakt. Dit is ook een geldkwestie en hangt af van subsidiemogelijkheden.

Stap 3

De maatregelen worden uitgewerkt in een plan van uitvoering, met de investeringskosten en terugverdienmogelijkheden op de exploitatie. Desgewenst kunnen we ook de werkzaamheden aanbesteden en zoeken naar financieringsmogelijkheden en subsidies.